Privacy- en cookieverklaring MKA Apeldoorn

Voor websitebezoeker en patiënten

MKA Apeldoorn BV verwerkt persoonsgegevens om u de juiste zorg te verlenen. Daarbij respecteren wij uw privacy en kunt u er van op aan dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wij houden daarbij specifiek rekening met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. De gegevens verkrijgen wij rechtstreeks van uzelf, of van de tandarts/huisarts die u heeft doorverwezen.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende algemene en bijzondere persoonsgegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Soort en nummer van uw ID-bewijs;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid en medicijngebruik;
 • Zorgverzekeringgegevens;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag.

 • Noodzakelijk voor het uitvoeren van een (behandel-)overeenkomst (AVG en WGBO)
 • Wettelijke verplichting (Zorgverzekeringswet)
 • Gerechtvaardigd belang zoals communicatiedoeleinden en interne kwaliteitsverbetering
 • Uw toestemming

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Identificatie (wettelijke verplichting);
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Registratie van implantaten;
 • Communicatie met u en met uw andere zorgverleners;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze zorgverlening zoals complicatie- en incidentenregistratie, patiënttevredenheidsonderzoek;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of wanneer wij gehouden zijn aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Voor het bewaren van declaratie- en betaalgegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar die de Belastingdienst heeft vastgesteld.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Binnen de praktijk is een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd. Verder werken wij volgens de NEN7510 norm voor informatievoorziening.

De systemen waarin uw gegevens zijn opgeslagen zijn beveiligd met wachtwoorden, er vinden dagelijks back-ups plaats. Met leveranciers die in opdracht van ons uw gegevens verwerken hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld waarin onder andere een geheimhoudingsplicht en overige beveiligingsafspraken zijn vastgelegd.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies en soortgelijke technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kun je bij een later bezoek worden herkend.

Functionele en Analytische cookies

MKA Apeldoorn gebruikt technische, functionele en analytische cookies. De cookies die wij hiervoor gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Je kan je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen hebben we de door de Autoriteit Persoonsgegevens voorgestelde maatregelen doorgevoerd in de instellingen van Google Analytics. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, we hebben de ip-adressen voor Google geanonimiseerd en delen geen gegevens met Google. Voor meer informatie verwijzen we je naar Google Analytics en aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen of door telefonisch contact met ons op te nemen of door het invullen van een formulier Verzoek inzage, afschrift, vernietiging persoonsgegevens. Deze kunt u hier downloaden of opvragen bij de balie.

Wij streven ernaar om binnen 4 weken op uw verzoek te reageren

Het kan voorkomen dat we uw verzoek niet uitvoeren. Dat kan het geval zijn wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting of een ander zwaarwegend belang. In een dergelijk geval ontvangt u uiteraard een schriftelijk motivatie waarom wij geen gehoor geven aan uw verzoek.

Minderjarigen

Bij MKA Apeldoorn behandelen we soms ook minderjarigen. Zoals vastgelegd in de WGBO zijn jongeren vanaf 16 jaar zelf bevoegd om akkoord te gaan met een behandeling. Bij behandeling van kinderen tussen 12 en 16 jaar moeten zowel het kind als de ouder akkoord gaan. Voor inzage, of kopie van de gegevens gelden dan dezelfde criteria: bij een aanvraag van medische gegevens van kinderen tussen 12 en 16 jaar, dienen zowel het kind als de ouder(s) het aanvraagformulier te ondertekenen. Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf de aanvraag indienen en ondertekenen.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Versiedatum van deze verklaring is: 5 december 2019

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. De meest recente versie vindt u op onze website. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

Partners